شرکت مهندسی مشاور زمین سازه صدرا 50 درصد سهام 

پژوهشگاه آموزش و تحقیقات مهندسی 50 درصد سهام